Заявка за оферта

Фирма*:
Дейност*:
Категория труд*:
Брой работни обекти*:
Брой служители*:
От кога е действаща фирмата*:
Има ли фирмата действащ договор за СТМ*:
Да Не
Допълнителни изисквания:
Име*:
Телефон*:
Емайл:
Код*:
Промени
1 2 3
1 2 3

СТМ МЕДИЧЕК-ХИПОКРАТ

­

”СТМ МЕДИЧЕК-ХИПОКРАТ” ЕООД предлага комплексн­о обслужване по договор от служба по трудова медицина, обхващащо пълния задължителен обем от дейности, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.12.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на службите по трудова медицина /ДВ бр. 14 от 12.02.2008 г./

”СТМ МЕДИЧЕК-ХИПОКРАТ” ЕООД започва своята дейност като част от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „МЕДИЧЕК” ООД още през 2005 г.,
-получава първата си регистрация от МЗ под № 686 от 18.04.2005г.,
-пререгистрира се като самостоятелно дружество през 2008 г. - Удостоверение № 335/03.07.2008 г. от МЗ, с което получава легитимни права да извършва пълно трудово-медицинско обслужване на фирми и учреждения.

В изпълнение основните функции на службата по трудова медицина, ”СТМ МЕДИЧЕК-ХИПОКРАТ” ЕООД подпомага и консултира работодателите, комитетите и групите по условията на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.

„СТМ МЕДИЧЕК-ХИПОКРАТ” ЕООД, като дъщерна фирма на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „МЕДИЧЕК” ООД, може да организира провеждането на задължителните медицински профилактични прегледи съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба 3/87 г. и Наредба 7/2005 г., регламентиращи минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или да ползва за извършването на здравния анализ резултатите от проведен профилактичен пакет по договор за ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Партньори